Jalgratturikoolitus

 

 

INFO   KOOLITUSEST   ÕPPEMATERJALID   ÕPPEVIDEOD  


Koolitusest, selle ülesehitusest ning eksamist täpsemalt!

Õppematerjalid.

Koolitusel kastuatavad õppematerjalid on liiklusseadus, jalgrattaraamat, jalgratturi töövihik, jalgratturi harjutustestid, õppevideod.

- Jalgrattaraamatu on koostanud maanteeameti tellimusel Urve Sellenberg, Raul Rom ja Aare Pain.
- Jalgratturi töövihiku " Rattaga terveks" ja õppevideo "Jalgratturi ABC" on koostanud maanteeameti tellimusel Gunnar Meinhard.

Kodulehel olev informatsioon on loetletud õppematerjalide põhjal koostatud ning kaasajastatud Mait Sinimaa poolt.

Loetletud materjalid on lisatud ka jalgratturi koolituse kodulehel õppematerjalide ning õppevideote osade alla.


Koolituse vorm.

Koolitus toimub iseõppimise vormis.

Siin saad tutvuda teemadega, mis pead endale selgeks tegema.

Täpsemalt saad tutvuda teemadega ning muude õppematerjalidega õppematerjalide alajaotuses.


Eksam.

Eksami edukalt sooritaja saab jalgratturi juhiloa.

Eksam toimub enamasti mai eelviimasel või viimasel nädalavahetusel, harva juuni alguses.

Eksami toimumise ajast teavitatakse õpilasi sõnumiga stuudiumi vahendusel või klassijuhatajate kaudu.

Eksamile pääsevad need, kes eksamipäevaks on 10 aastased. Neil tuleb eelnevalt täita vastav avaldus(taotlus), millel peab olema ka lapsevanema kirjalik nõusolek ning allkiri. Lisaks tuleb tuua üks vanusele vastav dokumendifoto suurusega 35x45mm ja koopia isikut tõendavast dokumendist.

Eksami mittesooritamisel saab eksami uuesti teha järgmisel aastal koos esmaste sooritajatega.

Täpsemalt saab jalgratturieksami ja juhiloa saamise tingimustega tutvuda siin.


Õpilase vastutus.

Kontrollib kodulehel olevat informatsiooni pidevalt ning hoiab end muutustega kursis.

Õpib õppematerjalide järgi ning otsib tekkivatele küsimustele liiklusseadusest asjakohased vastused.

Õpib vajalike mõistete ja liikluskorraldusvahendite tähendused pähe koos nende täpsete vastetega.

Lahendab kõik liiklustestid korduvalt läbi. Vastuse mitteteadmisel või kontrolli käigus vigade ilmnemisel loeb liiklusseadusest vastava koha uuesti läbi. Kogu testipaki peale võib jääda kuni kaks viga. Vastustelehelt vastuseid mitte pähe õppida, sest eksamiküsimused on teistsuguses järjestuses.

Harjutab vigur- ja linnasõiduelemente koos lapsevanemaga ning teeb antud teema endale laitmatult selgeks. Vajadusel treenib oma oskusi.

Eksamile tuleb koos nõuetekohase jalgratta ning varustusega.

Sooritab eksami.


Lapsevanema vastutus.

Saab aru, et jalgratturi juhiloa omamine pole lapsele kohustus, vaid õigus juhtida sõidukit, millega kaasneb vastutus teiste liiklejate ja iseenda ees.

Aitab õpilast igakülgselt. Näiteks aitab liiklusreegleid veelkord lahti seletada, laseb õpilasel kodus liiklusteste lahendada ning kontrollib tulemusi, muretseb kehtiva liiklusseaduse, trükib vajadusel välja õppematerjale. Laseb lapsel kõik liiklustestid korduvalt läbi lahendada, kuni vigade kadumiseni.

Kontrollib õpilse poolset liikluskorraldusvahendite täpsete kirjelduste ning kohaldatavate piirangute või eriõiguste tundmist.

Autojuhtidest lapsevanemad lasevad lapsel kaasreisijana jutustada ning põhjendada liikluses toimuvat, samuti jutustada liikluskorraldusvahendite (näiteks: liiklusmärkide) täpseid nimetusi ja seda, mida antud liikluskorraldusvahend tähendab või milleks kohustab.

Lapsevanem on lapsele liikluses eeskujuks ega kujunda temas väärarusaamu ning pöörab lapse tähelepanu ja seletab, kui keegi liikluses vääralt käitub.

Omandab jalgratturile vajalikud teadmised linnasõidust ning eksamil hinnatavatest vigur- ja linnasõiduelementidest.
Harjutab koos lapsega nii vigur- kui ka linnasõitu kuni puuduste kadumiseni või tellib vajalikud harjutustunnid mõnelt koolitajalt.

Kontrollib õpilase kohustuste täpset ja õigeaegset täitmist.

Lapsevanema ülessanne on ka kontrollida, et koolitust viiakse läbi ja eksamit võetakse vastu seaduses ette nähtud korras, mitte ei jäetaks osa asju võimaluste puudumisel tegemata ega tehtaks lihtsustatult ehk nn ei mängitaks koolituse läbiviimist ja eksami vastuvõttu, sest just Teie laps hakkab osalema liikluses!
NB! Eriline tähelepanu tuleb pöörata imiteeritud liikluses eksami vastuvõtule selles, et kas on ikka korralikult täidetud kõik eksaminõuded, kuna vastasel juhul võidakse eksam vaidlustada ja juba saadud juhiluba tühistada. Liiklusesse tohib lubada ainult oskajad!
Kergelt saadud juhiluba ei pruugi tagada erinevates liiklussituatsioonides hakkamasaamist!
Puuduste ilmnemisel tuleb lapsevanemal nõuda koolitajalt või eksamineerijalt nende kõrvaldamist!
Ebaõigest eksamist tuleb informeerida eksamit korraldava kooli juhtkonda ja maanteeametit!
 

Mõtteteri

 

Õpetada pole võimalik inimest, kes ise ei soovi õppida!

Igaühel on ainult üks elu!